Domů » Finanční trh a cenné papíry peněžního trhu

Finanční trh a cenné papíry peněžního trhu

  • od

Finanční trh

Finanční trh je místo, kde se setkává nabídka peněz s poptávkou po penězích, dochází zde k soustřeďování, rozdělování a přerozdělování peněžních prostředků mezi podniky, obyvatelstvem a státem.
monitor pc.jpg

Rozdělení z časového hlediska

peněžní

Předmětem obchodu jsou krátkodobé peněžní prostředky se splatností do jednoho roku.

kapitálový

Předmětem ochodu jsou střednědobé a dlouhodobé peněžní prostředky se splatností nad jeden rok.

 

Smlouva o finanční službě

Finanční instituce (např. banka, stavební spořitelna) uzavírají s klienty smlouvu. Podmínky pro uzavření smluv se spotřebiteli jsou výrazně přísnější, neboť se předpokládá, že nemá dostatek odborných znalostí. Tyto podmínky mají tedy spotřebitele chránit.

čáry grafu.jpg 

Cenné papíry peněžního trhu

Šeky

Cenné papíry krátkodobé, dlužnického charakteru, majiteli nepřinášejí úrok, jsou splatné prakticky ihned, obsahují příkaz výstavce šeku bance, aby uhradila částku příjemci, výstavce musí mít založený účet v bance, která vydává šekovou knížku

 

Cestovní šeky


          upraveno obchodním zákoníkem, vydávají je světové organizace cestovního ruchu, klientům je prodávají banky před cestou do zahraničí, systém 2 podpisů


 

Směnky

Krátkodobé CP dlužnického charakteru, směnka majiteli přináší úrok. Směnka vyjadřuje odloženou platbu, kdy dodavatel úvěruje odběratele. Je důležitým platebním a úvěrovým prostředkem.


 


druhy podle účetnictví:


a)       směnka k inkasu – pohledávka pro věřitele


b)      směnka k úhradě – závazek pro dlužníka


 


 


Směnečné operace ČNB


          reeskont = odkup již jednou eskontované směnky, ČNB odkupuje od banky na dobu určitou


          eskont exportních směnek = proexportní politika státu, ČNB odkupuje směnky od tuzemských vývozců, kteří mají pohledávku v zahraničí, tím je úvěruje

Pokladniční poukázky

Jsou to krátkodobé cenné papíry dlužnického charakteru. Jsou zajištěny státem. Emitentem je Česká národní banka, důvodem emise je krytí deficitu státního rozpočtu. Pokladniční poukázky nejsou volně obchodovatelné na burze, nejsou určeny pro široké vrstvy zájemců, nakupují je především banky a investiční společnosti.